Asia

The following cities that Pipa Qing has reached bring her thousands of natural pictures and different cultural feeling which are the fundamental resources for her composition of Pipa and Piano in order to let her express both the Eastern and Western culture together!

Asian cultural city and Cultural Heritage locations:

China

Nanjing, Beijing, Suzhou, Wuxi, Zhenjiang, Yangzhou, Shanghai, Hangzhou, Changchun, An Yang, Nanchang, Fuzhou, Shantou, Changsha, Guangzhou, Shenzhen, Don guan, Jiang men, Song Shan (Shao Lin Temple), Hen Shan, Huang Shan, Lu Shan, Dan Xia Shan, Hong Kong, Xia Men

Thailand

Bangkok, Pattaya